ORGANIZOVÁNÍ VEŘEJNÝCH DRAŽEB DOBROVOLNÝCH

i

Zveřejnění v centrálním registru

Inzerce a aktivní vyhledávání potenciálních zájemců

Realizace dražby dle požadavků navrhovatele

Dražebník provádí veřejnou dražbu dobrovolnou na základě udělené koncese. Předmětem Smlouvy o provedení veřejné dražby dobrovolné je úplatné provedení dražby  podle ustanovení §17 a následujících zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném a účinném znění.

Dražebník se zavazuje provést úkony související s přípravou, realizací a vypořádáním Dražby dle sjednaných parametrů s navrhovatelem, které jsou obsaženy ve  Smlouvě.

Navrhovatel se zavazuje zaplatit dražebníkovi odměnu.

Cenu předmětu dražby u věcí nemovitých stanovuje soudní znalec a u věcí movitých nižší hodnoty ji stanovuje odborným odhadem dražebník ve spolupráci s navrhovatelem.

Dražebník a navrhovatel ujednávají výši nejnižšího podání  a také to, zda je možno nejnižší podání v průběhu dražby snížit či nikoliv.

Minimální příhoz pro dražený předmět dražby sjednává navrhovatel a dražebník s tím, že současně sjednávají zda je možno minimální příhoz v průběhu dražby snížit.

Dále navrhovatel a dražebník sjednávají Dražební jistotu, a to vzhledem k výši nejnižšího podání, maximálně však 30 % nejnižšího podání.

Dražebník je povinen od dražby upustit na žádost navrhovatele nebo zjistí-li skutečnosti, pro které nelze dražbu provést vůbec (ustanovení §22 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění).

Navrhovatel a Dražebník sjednávají  lhůtu, ve které je povinen vydražitel uhradit cenu dosaženou vydražením s přihlédnutím k zákonným ustanovením.

Navrhovatel a dražebník sjednávají, že dojde-li ke zmaření dražby vydražitelem, který učiní nejvyšší podání a bude mu udělen příklep, avšak ve lhůtě pro zaplacení ceny dosažené vydražením tuto cenu nezaplatí, budou vynaložené náklady na provedení dražby účtovány k tíži tohoto vydražitele a započteny proti složené dražební jistotě.